Inspira, Maridalsveien 319

Arbeidene med utviklingsprosjektet Inspira i Maridalsveien 319 har fortsatt gjennom året, og prosjektet nådde nok en milepæl våren 2020 da planforslaget om en ny regulering av eiendommen ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten for behandling.

Etter at Selvaag Eiendom kjøpte Maridalsveien 319 for litt over to år siden, har det vært jobbet med å utvikle et kontorkonsept som skal bidra til å forsterke området som en attraktiv næringsklynge med direkte tilknytning til Nydalen. Bebyggelsen skal ha hovedinngang og åpen fasade i 1. etasje ut mot Maridalsveien. Bygget vil med dette henvende seg til forbipasserende og bygge opp under gateløpet i Maridalsveien. Sammen med nye prosjekter på vest- og sørsiden av rundkjøringen mellom Maridalsveien og Rolf Wikstrøms vei, vil nye arbeidsplasser bidra til en positiv utvikling i området som inviterer til økt interesse for og aktiv bruk av nærområdet.

Inspira er planlagt med en størrelse på ca. 4 500kvm, der selve utformingen av bygget skal vektlegge fleksibilitet og muligheter for tilpasninger som underbygger bærekraftige løsninger, også ved fremtidige leietakerskifter. Det er en ambisjon at Inspira skal være en pilot med sirkulærøkonomiske løsninger, basert på vårt bærekraftprosjekt «Fra eie til leie – bygningsdeler som tjenester».

Selvaag Eiendom eier også nabobygget Maridalsveien 323, og har i planforslaget lagt til rette for en regulering som sikrer at man kan koble sammen de to eiendommene Maridalsveien 319 og 323.

Dette er en mulighet som sikrer fleksibilitet for fremtidig bruk, og verdiutvikling for eiendommene. Planlagt ferdig regulering er 2021, med mulig igangsettelse tidlig i 2022.

Tingstuveien – Sentral tomt på Skøyen

På Skøyen jobber Oslo kommune med en områdeplan som er ventet å være endelig avklart i løpet av de neste to-tre årene. Selvaag Eiendom er opptatt av å se hele områdeutviklingen i sammenheng, og planlegger dermed for at tomten i Tingstuveien utvikles i takt med den øvrige utviklingen på Skøyen.

En viktig premissgiver for utviklingen i området er byggingen av Fornebubanen. Disse arbeidene vil ha direkte påvirkning for Tingstuveien. Det planlegges for at tomten skal brukes som avlastningsområde under byggingen av Fornebubanen. Dermed er det rom for å bruke tiden godt i det tidligfasearbeidet som pågår.

Selvaag Eiendom vil i tiden fremover fortsette å jobbe med egen visjon for hvordan tomten skal utvikles, samtidig som det gir muligheter for et tett samarbeid med de omkringliggende naboene.

Dronningensgate 13

For vår eiendom i Dronningensgate 13 har vi startet et forprosjekt med den hensikt å se på hvilke utviklingsmuligheter og medfølgende volumer som finnes med utgangspunkt i dagens eiendomsmasse og tilhørende tomteareal. Med sin sentrale beliggenhet i Kvadraturen har forprosjektet også sett nærmere på mulig samarbeid om kvartalsutvikling med naboene i kvartalet. Bebyggelsen har tomtegrense mot de fleste av kvartalets eiendommer, og kan dermed utnyttes som et aktivt nav i kvartalet. Med sin sentrale beliggenhet i Kvadraturen, har det i forprosjektet vært naturlig å se på hvordan Dronningens gate 13 kan binde sammen hele kvartalet og de to fotgjengerprioriterte gatene, Kirkegata og Dronningens gate, og dermed bedre opplevelsen og åpne kvartalet som helhet.

Ambisjonene for et slikt prosjekt vil være å bidra til å skape økt byliv og aktivitet på gateplan, gjennom arbeidsplasser, bygulv og boliger, samt tilrettelegging for synergi med øvrig program i kvartalet. For boligene legges det vekt på kvaliteter i forhold til lys, luft og utearealer på tak.

Det er laget en overordnet volumstudie som foreløpig viser et potensiale for økt bygningsmasse på mellom 3 500- 4 000 kvm.

For 2021 planlegges oppstart av arbeidene med reguleringsplan, med ambisjon om ferdig regulert plan første halvdel av 2023.