Selvaag Eiendom investerer i, utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et tydelig bærekraftig perspektiv i Oslo regionen. I 2020 fortsatte selskapet å rendyrke sitt strategiske fokus og arbeidet med å øke selskapets kontantstrøm gjennom utvikling og forvaltning av handel, logistikk og kontor/næringseiendom har fortsatt i 2020. Selskapet overtok to logistikkeiendommer på Berger rett utenfor Oslo i 2020. Selvaag Eiendom konsernet oppnådde i 2020 et årsresultat på 42,4 millioner (85 millioner). Den pågående covid-19 pandemien har i 2020 påvirket konsernets resultater negativt, spesielt drevet av reduserte leieinntekter innen servering. Dette er forventet å vedvare utover i første halvdel av 2021. Verdijustert egenkapital ved utgangen av året var 3 812 millioner (3 146 millioner). Konsernet hadde en belåningsgrad på 37,5 prosent ved utgangen av 2020. Selvaag Eiendom vil gjennom kontinuerlig leietakerfokus, rasjonell kostnadsstruktur, utvikling av eksisterende portefølje og nye eiendomskjøp fortsette å forbedre resultatet, styrke balansen og skape en bedre og mer robust kontantstrøm fra løpende eiendomsdrift.

Vår virksomhet er basert på Selvaags historie og kultur, og med dette er miljø, bærekraft, innovasjon og nytenkning bærebjelkene for vårt virke. Selvaag Eiendom er miljøsertifisert i henhold til sertifiseringssystemet «Miljøfyrtårn». Selvaag Eiendom sin eiendomsportefølje er nært fullt utleid, og har igjen oppnådd gode resultater på kundetilfredshet. Selskapet ble for fjerde år på rad sertifisert i medarbeiderundersøkelsen Great Place to Work.

Dette er Selvaag Eiendom
Selvaag Eiendom AS er et heleid datterselskap av Selvaag AS som eies 100 prosent av Selvaag-familien. Virksomheten er konsentrert om næringseiendom beliggende ved kommunikasjonsknutepunkter i Oslo-området. Selvaag Eiendom konsern består i tillegg til Selvaag Eiendom AS av en rekke datterselskaper med samme virksomhet. Gjennom eierandelen på 49 prosent i Union Eiendomsutvikling er Selvaag Eiendom indirekte også aktiv i Drammensregionen.

Selskapets hovedkontor ligger i Silurveien 2 i Oslo.
Selvaag Eiendom hadde 23 ansatte ved utgangen av 2020.

Virksomheten i 2020
Marked og utleie
Økonomisk ledighet er på 1,45 prosent ved utgangen av 2020 mot 0,74 prosent ved utgangen av 2019 og vektet gjenværende løpetid (WAULT) i Selvaag Eiendom sin portefølje er på 4,1 år (5,2 år). WAULT er negativt påvirket av at flere større kontrakter på våre eiendommer utløper sommeren 2021. Konsernet er i pågående prosess for utleie av de aktuelle lokalene. Covid-19 pandemien har resultert i lavere leieinntekter fra leietakere på våre bygulv i 2020. Selskapet har hatt tett dialog med våre leietakere gjennom året for å finne gode og konstruktive løsninger i den utfordrende situasjonen.

Selskapet har fortsatt sin satsning på bygulvene på Løren og Tjuvholmen i Oslo. Pandemien har bidratt til større usikkerhet og da spesielt på Tjuvholmen, og vårt fokus har i første omgang vært å legge forholdene til rette slik at våre leietakere får mulighet til å fortsette sin virksomhet etter pandemien. Flere leietakere på Tjuvholmen har holdt stengt i flere perioder i 2020. Tjuvholmen er en meget attraktiv destinasjon i Oslo, og denne posisjonen skal forsterkes og videreutvikles i årene fremover. Løren har hatt en god utvikling med omsetningsvekst på 14,6 prosent blant våre leietakere, og øker stadig sin
attraktivitet som et lokalt sentrum for omkringliggende nabolag.

Selskapet har i 2020 effektivisert driften av eiendommene, og arbeider organisatorisk og strukturelt med målrettede aktiviteter for å få ned kostnadsnivået pr. eiendom.

Selskapet arbeider målrettet for økt leietakertilfredshet. På tross av et utfordrende år for flere av våre leietakere økte selskapet leietakertilfredsheten i Norsk Leietakerindeks i 2020. Det viser at vår tette og kontinuerlige oppfølging av våre leietakere i denne perioden har blitt positivt mottatt. I 2021 vil vi iverksette konkrete tiltak for å ytterligere øke kundetilfredsheten og befeste ønsket posisjon.

Transaksjoner
Som i 2019, har vi også i 2020 vært aktive i transaksjons-
markedet. Vi er selektive iht. strategi og ambisjoner om verdiutvikling og avkasting. I november 2020 har vi foretatt eiendomskjøp av en logistikkeiendom på Berger utenfor Oslo. I tillegg overtok vi en logistikkeiendom i februar 2020 på Berger, som ble kjøpt på slutten av 2019.

Prosjekter
Selskapet har fokus på gode og bærekraftige løsninger med lang levetid i våre prosjekter. I 2020 har vi i all hovedsak gjennomført prosjekter på bygulvene, samt reguleringsarbeid på eksisterende eiendommer under utvikling. Konsernet er i god prosess med reguleringsarbeid på tomten i Maridalsveien 319 og målsetningen er at eiendommen skal bli ferdig regulert innen andre kvartal 2021. På Fjellhamarveien 44c pågår reguleringsarbeid for å få oppført ca. 100-150 boliger. Selvaag Eiendom kommer ikke til å utvikle eiendommen selv og er derfor i dialog med en potensiell kjøper. I Dronningens gate 13 har vi foretatt mulighetsstudier for å utvikle eiendommen videre. Det pågår for tiden grunnundersøkelser for å på sikt foreta en omfattende rehabilitering av deler av eiendommen. På Skøyen er det arbeidet med utviklingen av prosjektet på eiendommen i Tingstuveien.

Markedsutsikter
Utleiemarkedet
Markedet for utleie av næringseiendom har også i 2020 vært godt til tross for pandemien. Kontorledigheten i Oslo har økt med litt over ett prosentpoeng siden 2019 og er nå på ca. 6,3 prosent ved utgangen av 2020. Økt kontorledighet skyldes primært flere nye kontorbygg, spesielt på Økern der 20 prosent av kontormassen ikke er utleid. I sentrum, inkludert Bjørvika og CBD, har kontorledigheten nå krøpet opp til 4,9 prosent. Det er en markant stigning fra rekordlave 3,4 prosent ved begynnelsen av året. Etter mange år med positiv utvikling i sysselsettingen i kontorbransjene, fikk dette en brå slutt i mars. Dette slår særlig ut i sentrumsområdene, fordi det er et større innslag av privat sektor. Ledigheten vest i Oslo er noe redusert i 2020, trolig påvirket av svært liten byggeaktivitet de senere årene. Vi forventer at ledigheten vil gå noe opp i 2021, men fra slutten av 2022 og utover bidrar lavere tilbud til at ledigheten igjen reduseres.

Leieprisene på kontor med høy standard i Oslo sentrum har hatt en nominell leieprisvekst på opptil 4 prosent (jfr. Akershus Eiendom), mens det har vært en svakt nedgående leieprisutvikling siste 12 måneder på Lysaker og Nydalen. Det forventes små endringer i leienivåene i Oslo og omegn i 2021.

Utleiemarkedet for bygulv har vært krevende i 2020. Konkurransen i utleiemarkedet for bygulv forventes å øke i 2021 på grunn av etablering av konkurrerende byutviklingsprosjekter, lavere etterspørsel som følge av et svakere retailmarked, og et utleiemarked som også er under et generelt prispress fra stadig mer profesjonelle leietakere.

Transaksjonsmarkedet
Transaksjonsmarkedet i 2020 har vært meget sterkt til tross for pandemien. Det ble i 2020 omsatt 311 eiendommer i Norge for til sammen 112 milliarder. Transaksjonsmarkedet har vært drevet av fallende renter og kjøpelystne investorer, og spesielt lager/logistikk og kontormarkedet har hatt medvind med betydelig konkurranse om de beste objektene og tilhørende lave direkte avkastningskrav. Bygulv og handelssegmentet har imidlertid hatt lav transaksjonsaktivitet, drevet av usikkerhetene knyttet til pandemien. Logistikkmarkedet har for første gang blitt mer attraktivt å investere i enn handelssegmentet.

Miljø og samfunnsansvar
I 2018 etablerte konsernet en miljøstrategi. Ambisjonen er uttrykt på følgende måte: «Bærekraftig utvikling er å mestre balansen mellom å møte sine egne behov uten å risikere fremtidige generasjoners mulighet til å gjøre det samme». Målsetningen er at vi skal redusere forbruk av naturressurser og miljøgifter til det minimale uten at det går på bekostning av eiendommenes muligheter til å tilpasse seg fremtidige behov. Målet er klart, men hele veien kjenner vi ikke.

Selskapet har i 2020 ferdigstilt det Enova-støttede sirkulærøkonomikonseptet «Leietid». Sammen med 13 partnere, herunder blant andre Norsk Eiendom, GK-Gruppen, Signify, Grønn Byggallianse og Æra, har gruppen utredet ulike sirkulære strategier for bærekraft gjennom å redusere klimautslipp, råvareuttak og avfall i eiendomsbransjen. Ved å knytte leveranse og ansvaret for bygningsdelene sammen, vil kvaliteten og levetiden øke, avfallsmengden reduseres og bransjen vil få mindre vedlikehold/utskiftning og mer gjenbruk av bygningsmateriale. Selvaag Eiendom har som målsetning å anvende prinsipper identifisert i dette prosjektet i fremtidige nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Vi er miljøsertifisert i henhold til sertifiseringssystemet «Miljøfyrtårn» for alle eiendommer der vi eier hele bygget. I 2020 har vi arbeidet videre med å kartlegge energiforbruket gjennom klimaregnskap og vi har lagt planer for energitiltak i eksisterende bygninger slik at energiforbruket reduseres. Vi har gjennom økt bruk av sensorikk fått bedre og mer presis varme- og ventilasjonsstyring på våre eiendommer som bidrar til redusert energiforbruk. Videre er det også igangsatt arbeid på målestrukturer for å få bedre kontroll på vann, avfall og strømforbruk.

På flere av våre eiendommer har vi tilrettelagt for fossilfri ferdsel gjennom installering av el-bil ladere. Fra og med 2022 er målsettingen at alle nye firmabiler skal være elektriske. Vi har iverksatt flere tiltak for å sikre en gradvis og stabil reduksjon av energiforbruk i vår portefølje, men i første omgang gjennomføres tiltakene der vi ser at vi kan oppnå størst besparelse og verdi. Nye SD anlegg («Sentral Driftsovervåkingsanlegg») og piloter for AI verktøy («Kunstig Intelligens») for SD anlegg er følgelig etablert for flere av våre eiendommer i 2020, og vil videreføres for øvrige eiendommer i 2021 og 2022. I 2020 var gjennomsnittlig energibruk i vår eiendomsportefølje 142 kWh (187 kWh) per kvadratmeter, en reduksjon på 24 prosent siden 2019. Reduksjonen skyldes bedre energistyring, spesielt i perioder der lokaler har vært lite i bruk som følge av pandemien. Vi har i tillegg kjøpt logistikkeiendommer i 2020. Logistikkeiendommer er mindre energikrevende og gir et naturlig lavere gjennomsnittlig energiforbruk. I 2020 var energiforbruket i logistikksegmentet på 91 kWh per kvadratmeter.

Målsetningen er en årlig reduksjon i gjennomsnittlig energiforbruk på 5 prosent fremover, dog justert i forhold til endringer av eiendomstyper i porteføljen.

Våre bygg skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR. Det er en målsetning å BREEAM-in-use sertifisere eksisterende bygg. Vi skal ha minimum BREEAM Very Good i alle nybygg og ved totalrehabilitering.

Konsernet har fokus på kildesortering og avfallshåndtering og hadde en målsetning om sorteringsgrad på 50 prosent i løpet av 2020. Oppnådd sorteringsgrad var på 58 (52) prosent i 2020.

Arbeidet med å tilrettelegge for økt grad av kildesortering på konsernets eiendommer fortsetter. Målsetningen er at denne skal ytterligere økes til 70 prosent innen 2022 og 90 prosent innen 2030.

Innkjøpte varer og tjenester skal være miljøvennlige, og våre leverandører med vesentlige miljøbelastning skal være miljøsertifiserte eller sertifisert innen to år. Av dagens 40 største leverandører er 20 miljøsertifisert. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig.

Selvaag Eiendom arbeider med å redusere papirforbruket, og har i 2020 oppnådd vår målsetning om mer eller mindre å være papirløse og heldigitale.

Det er ikke konstatert alvorlige tilfeller av utslipp til det ytre miljø i løpet av året. Konsernet hadde imidlertid en lekkasje av kuldemedier i en varmepumpeinstallasjon i Fjellboveien 7 og ser svært alvorlig på dette. Maskinen er under utskiftning og tiltak og kontroller er iverksatt for å hindre tilsvarende hendelser.

Likestilling og HMS
Selvaag Eiendom har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, legning eller andre forhold som ikke er knyttet til arbeidets art. Konsernet arbeider for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selvaag Eiendom har ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det anses per i dag heller ikke nødvendig.

Av selskapets 23 ansatte er 10 kvinner. Styret består av fem menn. Daglig leder er kvinne. Selskapet har som policy at det ikke skal forekomme diskriminering i forhold til avlønning.

Det blir avholdt årlige medarbeidersamtaler med påfølgende halvårlige oppfølgingssamtaler, hvor HMS er en del av samtalene. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for ytterligere forbedringer.

Sykefraværet i Selvaag Eiendom AS var 1,5 prosent i 2020 mot 0,4 prosent i 2019.

Det har i løpet av året ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader.

Risiko og risikohåndtering
Gjennom sin virksomhet forvalter Selvaag Eiendom store finansielle verdier som er eksponert mot betydelige risikofaktorer, som for eksempel markedsrisiko, risiko i utviklingsprosjekter, finansiell risiko og operasjonell risiko. Styringsmodellen er basert på en hensiktsmessig delegering av resultatansvar, tydelig definerte rammebetingelser og intern kontroll.

Overordnede mål er etablert og videreforedles gjennom løpende oppdatering av selskapets strategi. Med basis i strategien, verdigrunnlaget og de etiske retningslinjene er det etablert en overordnet styringsinstruks med angivelse av fullmakter for delegering av ansvar til definerte roller i organisasjonen.

Administrasjonen utarbeider kvartalsvis finansiell rapportering som gjennomgås av revisjonsutvalget og styret. I tillegg rapporteres kvartalsvis finansparametere definert i konsernets finansstrategi.

Finansiell- og likviditetsrisiko
Selvaag Eiendom AS er eksponert for finansiell risiko på ulike områder, spesielt knyttet til endring i verdijustert egenkapital forårsaket av verdiendringer i
eiendomsporteføljen og likviditetsrisikoen dette kan medføre i forbindelse med refinansiering av selskapets gjeld. Likviditets­ og refinansieringsrisiko reduseres ved å inngå låneavtaler med en diversifisert forfallstruktur, og ved å benytte flere bankforbindelser. Konsernet har minimal valutarisiko.

Konsernet har en konservativ finansstrategi med en moderat belåningsgrad, som sikrer finansiell fleksibilitet gjennom en konjunktursyklus. I denne forbindelse har Selvaag Eiendom en målsetting om en belåningsgrad (Loan to Value) som ikke skal overskride 50 prosent over tid. Konsernets belåningsgrad per 31. desember 2020 var på 37,5 prosent mot 31,4 prosent ved utgangen av 2019. Selskapet diversifiserer finansieringskilder og forfallsstruktur for å redusere refinansieringsrisiko.

Endringer i rentenivå vil påvirke konsernets kontantstrøm. Konsernet reduserer risiko ved aktiv bruk av ulike rentesikringsinstrumenter med spredning i løpetid. Målsetningen om en stabil utvikling i kontantstrøm tilsier en forholdsvis høy grad av rentesikring, der rentesikringsgraden skal utgjøre 30-70 prosent av konsernets rentebærende gjeld. Rentesikringsgraden ved utløpet av 2020 er på 50 prosent (68 prosent), med en gjenstående løpetid for rentesikringene på 2,5 år (3,9 år). Sikringer med fremtidig oppstart er da ikke inkludert, og gitt at dagens gjeldsnivå opprettholdes vil rentesikringsgraden ved årsslutt opprettholdes frem til 2030. Selskapets nivå på sikringene følges løpende opp av styret gjennom administrasjonens kvartalsvise rapportering av finansparametere i henhold til selskapets finansstrategi.

Markedsrisiko
Selvaag Eiendom AS er eksponert for endringer i leiepriser, omsetningsbasert leie og ledighet i eiendomsporteføljen. Selskapets leiekontrakter blir årlig KPI justert, slik at leien justeres i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen (KPI). I 2020 har konsernet blitt påvirket av frafall i leieinntekter på våre bygulv som en direkte konsekvens av pandemien, men konsernet har en robust og diversifisert inntektsstruktur fra leietakere innen handel, restauranter, kontor og logistikk/lager, hvilket bidrar til å redusere sårbarheten.

Kredittrisiko
Risikoen for tap på fordringer har historisk vært lav, ettersom Selvaag Eiendom har mange ulike leietakere og ingen dominerende kunde. I 2020 har imidlertid selskapet som følge av pandemien hatt større tapsavsetninger enn tidligere år, og da spesielt på våre bygulv. I første halvår 2021 er det risiko for at konsernet blir påført ytterligere leiebortfall som følge av pandemien, men utrulling av vaksinering forventes å bidra til større aktivitet og bedre rammebetingelser for våre bygulv igjen.

Konsernet kontrollerer kredittrating og kreditthistorie til nye leietakere og har etablert gode rutiner for å følge opp utestående kundefordringer.

Prosjektrisiko
Konsernet er eksponert for prosjektrisiko i forbindelse med oppføring og rehabilitering av eiendom. Konsernet tar hensyn til denne typen risiko i investeringsanalysen før beslutning om oppstart av et prosjekt, samt gjennom løpende oppfølging av risiko i prosjektperioden. Det gjøres et risikopåslag i avkastningskravet knyttet til blant annet utvikling i prosjektkostnader i byggeperioden, forsinkelser og kontraktsforhold. Ved investeringsbeslutninger tas det videre hensyn til markedsmessig risiko ved fastsettelse av kontantstrøm og avkastningskrav. Ved utgangen av 2020 har konsernet ingen større pågående byggeprosjekt.

Redegjørelse for årsregnskapet
Konsernets årsregnskap er utarbeidet i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2020 er utarbeidet i samsvar med dette.

Resultatregnskap
Netto leieinntekter fra eiendomsdrift (NOI) i konsernet for 2020 ble 179 millioner sammenliknet med 178 millioner i 2019, der leieinntektene utgjør 220 millioner i 2020, en økning med 24 millioner fra 206 millioner i 2019, og andre driftsrelaterte eiendomskostnader utgjør 44 millioner i 2020 mot 28 millioner i 2019. Økning i leieinntekter skyldes primært leieinntekter fra Fjellboveien 7, som ble overtatt 5. februar 2020, og Fjellboveien 13, som ble overtatt i starten av november 2020, samt helårseffekt på eiendommer kjøpt i 2019. Økningen i eiendomsrelaterte driftskostnader skyldes enkelte engangshendelser samt tapsavsetninger på kundefordringer.

Driftsresultatet endte på 81 millioner i 2020 mot 65 millioner i 2019. Salg av leiligheter på Tjuvholmen og reduserte administrative eierkostnader påvirker driftsresultatet positivt i 2020. Forvaltningsresultatet endte på 62 millioner mot 84 millioner i 2019.

Netto finanskostnad endte på – 43 millioner i 2020 mot 25 millioner i 2019, primært drevet av lavere resultat fra det tilknyttede selskapet Union Eiendomsutvikling og høyere rentekostnader som følge av høyere belåning knyttet til kjøp av eiendommer.

Årsresultatet før minoritetsinteresser ble i 2020 42 millioner, sammenliknet med 85 millioner i 2019.

Balanse
Anleggsmidler endte på 4 253 millioner per 31. desember 2020 mot 3 980 millioner per 31. desember 2019. Konsernet har i 2020 overtatt Fjellboveien 7 og Fjellboveien 13.

Omløpsmidler endte på 460 millioner ved årsslutt mot 188 millioner i 2019. Økningen skyldes primært fordring på Sealbay AS for oppgjør for salg av leiligheter på Tjuvholmen og fordring på konsernbidrag fra Selvaag AS på 86 millioner.

Langsiktig gjeld endte på 2 649 millioner ved årsslutt 2020 mot 2 220 millioner ved årsslutt 2019. Økningen skyldes primært opptrekk av rentebærende gjeld med 464 millioner til 2 185 millioner, og økning av utsatt skatt fra
merverdier ved kjøp av eiendom. Konsernets totale rentebærende gjeld utgjorde ved årsslutt 46 prosent av totalbalansen i konsernet, sammenlignet med 41 prosent pr. 31. desember 2019.

Sum kortsiktig gjeld er på 292 millioner ved utgangen av 2020 mot 132 millioner ved årsslutt 2019. Det er avsatt for 227 millioner i konsernbidrag til Ekely Holding AS for 2020 mot 50 millioner i 2019.

Sum egenkapital endte på 1 772 millioner ved årsslutt 2020 mot 1 820 millioner på samme tidspunkt i 2019. Bokført egenkapitalandel endte dermed på 40 prosent mot 44 prosent i 2019.

Den verdijusterte egenkapitalen er beregnet til om lag 3 812 millioner (3 146 millioner) per 31. desember 2020.

Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter i konsernet var på 23 millioner (23 millioner) i 2020.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var -416 millioner (-485 millioner) i 2020. Endringen er hovedsakelig knyttet til utbetaling ved kjøp av eiendom på 427 millioner (655 millioner) relatert til kjøpet av Fjellboveien 7 og 13 i 2020, utbetalinger ved påkostning av eiendom og netto utbetaling fra investering i tilknyttede selskaper.

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter endte på 405 millioner (11 millioner) i 2020. Konsernet har i 2020 nedkvittert lån på totalt 8 millioner (707 millioner). I samme periode har konsernet tatt opp nye lån på 464 millioner. Konsernet har i 2020 utbetalt 50 millioner i konsernbidrag for 2019 til Selvaag AS.

Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter endte med dette på 11 millioner (-451 millioner) i 2020. Ved årsslutt 2020 hadde dermed konsernet en likviditetsbeholdning på 167 millioner (155 millioner).

Morselskapets årsresultat og disponeringer
I 2020 hadde morselskapet Selvaag Eiendom AS et resultat etter skatt på 80 millioner (30 millioner) i henhold til årsregnskapet avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Selvaag Eiendom AS:

Av selskapets resultat etter skatt på 80 millioner avgis 177 millioner i konsernbidrag der 97 millioner overføres fra annen egenkapital.

Styret bekrefter at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdeling av det foreslåtte konsernbidraget.

Fremtidsutsikter
Konsernet har en god og solid finansiell situasjon. De ti største leietakerne er solide og utgjør ca. 48 (31) prosent av konsernets samlede leieinntekter (inkludert deleide). Vi har en diversifisert eiendomsportefølje og spennende prosjekter som skal gjennomføres.

I 2021 vil konsernet ha fokus på verdiutvikling av eiendomsporteføljen i tråd med selskapets strategi. Vi forventer derfor at selskapet vil sette ytterligere kapital i arbeid gjennom eiendomskjøp, og at det kan bli aktuelt å realisere enkelteiendommer i dagens portefølje.

Covid-19 vil også i 2021 skape utfordringer for norsk økonomi og flere av våre leietakere, men vi forventer at rammebetingelsene blir bedre i siste halvår av 2021 med tilhørende økt aktivitetsnivå, optimisme og lave renter.

Styret i Selvaag Eiendom mener at selskapet er godt posisjonert for fremtiden takket være gode og attraktive eiendommer, flere eiendommer med interessante utviklingsmuligheter, høy kompetanse i organisasjonen og en solid økonomisk posisjon.