Bygulv

Bygulv

Tjuvholmen

Utleiegrad

29.2MNOK


Årsleie

7.518m2


Areal

Bygulv

Løren

Utleiegrad

18.4MNOK


Årsleie

10.332m2


Areal

Næringsbygg

Næring

Silurveien 2

Utleiegrad

50.3MNOK


Årsleie

29.915m2


Areal

Næring

Dronningens gate 13

Utleiegrad

21MNOK


Årsleie

14.561m2


Areal

Næring

Maridalsveien 323

Utleiegrad

17.2MNOK


Årsleie

19.563m2


Areal

Næring

Strandveien 12

Utleiegrad

4.8MNOK


Årsleie

5.517m2


Areal

Logistikk

Logistikk

Fjellboveien 7

Utleiegrad

16.7MNOK


Årsleie

14.899m2


Areal

Logistikk

Fjellboveien 13

Utleiegrad

12.6MNOK


Årsleie

11.326m2


Areal