Bygulv

Bygulv

Tjuvholmen

Utleiegrad

32.3MNOK


Årsleie

9.839m2


Areal

Bygulv

Løren

Utleiegrad

17.1MNOK


Årsleie

17.148m2


Areal

Næringsbygg

Næring

Silurveien 2

Utleiegrad

49.3MNOK


Årsleie

29.915m2


Areal

Næring

Dronningens gate 13

Utleiegrad

20.5MNOK


Årsleie

14.561m2


Areal

Næring

Maridalsveien 323

Utleiegrad

28MNOK


Årsleie

19.563m2


Areal

Næring

Strandveien 12

Utleiegrad

8.6MNOK


Årsleie

5.517m2


Areal

Logistikk

Logistikk

Fjellboveien 7

Utleiegrad

16.7MNOK


Årsleie

14.899m2


Areal

Logistikk

Fjellboveien 13

Utleiegrad

12.4MNOK


Årsleie

11.326m2


Areal